ZWROTY I REKLAMACJE

Załącznik nr 1 – Oświadczenie odstąpienia od umowy (zwrotu)

 1. Mogą Państw odstąpić od umowy zawartej na odległość  (bez podania przyczyny)
  w terminie 14 dni od dnia dostawy Towarów do konsumenta. Oświadczenie
  o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość konsument może złożyć przy wykorzystaniu wzoru odstąpienia od umowy stanowiący załącznik nr 2 do ustawy
  o prawach konsumenta albo zamieszczony poniżej Formularz Oświadczenie
  o odstąpieniu od umowy (Zwrotu).
 2. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy (zwrotu), który znajdziesz poniżej.
 3. Przesyłkę prześlij na adres:
  Kamil Kosik
  GYM SHOP
  ul. Kłokoczycka 5,
  51-376 Wrocław

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
 2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Miejscowość, dnia ………………………………………

………………………………..………

………………………………..………

………………………………..………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Numer telefonu kontaktowego

Kamil Kosik

FIT&HEALTH

Kłokoczycka 5, 51-376 Wrocław

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy (Zwrotu)

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*)
o moim/naszym(*)odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

 1. ………………………………..……
 2. ………………………………..……
 3. ………………………………..……
 4. ………………………………..……

Data zawarcia umowy              ………………………………………..………………..

Numer paragonu/faktury    ………………………………………..……………….

Data osbioru paczki            ………………………………………..………………..

Numer rachunku bankowego, na który mamy dokonać zwrotu środków:
Nazwa banku:         ………………………………………………………………..

Numer rachunku:     ………………………………………………………………..

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

(*) Niepotrzebne skreślić

Miejscowość, dnia ………………………………………

Załącznik nr 2 – formularz reklamacji

………………………………..………

………………………………..………

………………………………..………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Numer telefonu kontaktowego

Kamil Kosik

FIT&HEALTH

Kłokoczycka 5, 51-376 Wrocław

Reklamacja

Niniejszym składam reklamacje towaru (opis towaru) ………………………………..……………………………………..……………………………………..……………………………….
Wada polega na: (zwięzły opis wady wraz z okolicznościami jej wykrycia; oczekiwania Konsumenta wobec Sprzedawcy)

………………………………..……………………………………..……………………………………..……………………………….

 ………………………………..……………………………………..……………………………………..………………………………

………………………………..……………………………………..……………………………………..……………………………….

………………………………..……………………………………..……………………………………..……………………………….………………………………..……………………………………..……………………………………..……………………………….Data zakupu………….……………..……………………………………..……………………………………..…………………

Data wykrycia wady ………………………………..……………………………………..…………………………………….

Prosimy o załączenie do reklamacji dowodu zakupu.

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako RODO), informujemy Państwa, że: Administratorem przekazanych danych osobowych jest: Kamil Kosik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: FIT& HEALTH Kamil Kosik, NIP: 8952189865;